چهارشنبه, 26 دی 1397
  مدارك لازم جهت تشكيل پرونده هاي عمر و حوادث گروهي

  بيمه گذار محترم

  - مهلت اعلام خسارت در صورت فوت و نقص عضو ، حداكثر 30 روز از تاريخ وقوع حادثه و يا فوت و همچنين ارسال مدارك از طريق دبيرخانه مي باشد.( اعلام خسارت از طريق فكس و يا اتوماسيوني اداري صرفاً جنبه اطلاع رساني دارد و تا ارسال مدارك اقدامي از طرف واحد خسارت نخواهد داشت)
  - در مورد خسارتهاي نقص عضو و از كا افتادگي دائم تعيين ميزان نقص عضو پس از گذشت حد اقل شش ماه از تاريخ حادثه امكان پذير ميباشد . لذا لازم است تا بيمه شده پس از انجام فيزيوتراپي و پايان اقدامات درماني جهت تعيين درصد نقص عضو اقدام نمايد.

   


         

  درصورت فوت بيمه شده:

  1-    نامه بيمه گذار مبني بر اعلام فوت بيمه شده

  2-     كپي تمام صفحات شناسنامه باطل شده و كارت ملي متوفي(كپي برابر اصل )

  3-    فيش حقوقي زمان فوت و دو ماه قبل از آن(ممهور به مهر شركت بيمه گذار)

  4-    حكم استخدامي و يا قرارداد كاري بيمه شده در سال وقوع حادثه(ممهور به مهر شركت بيمه گذار)

  5-   جواز دفن و گواهي فوت صادره توسط پزشك و يا پزشكي قانوني (كپي برابر اصل)

  6- گواهي وفات صادره از ثبت احوال (كپي برابر اصل)

  7- كليه مدارك بستري و بيمارستاني به غير از صورتحساب و فاكتورهاي درماني (شامل برگه پذيرش و شرح حال اوليه – برگه خلاصه پرونده – برگه شرح عمل ) كه بيمه شده قبل از فوت در آن مركز درماني تحت معالجه قرار گرفته است


  درصورت فوت بيمه شده بر اثر بيماري:
  • سابقه پوشش بيمه اي سال گذشته بيمه شده نزد ديگر شركت هاي بيمه اي درصورتيكه بيمه شده اولين سال بيمه اي را با شركت بيمه پارسيان داشته باشد.(ممهور به مهر شركت بيمه گر قبلي)

  در صورت فوت بيمه شده بر اثر حادثه:
  • كپي برابر اصل گواهينامه متناسب با وسيله نقليه ( در صورتي كه بيمه شده هدايت وسيله نقليه را در زمان حادثه بر عهده داشته است )
  • كپي برابر اصل كروكي و گزارش راهنمايي و رانندگي ( در صورت فوت بيمه شده به دنبال حادثه رانندگي ) كه مشخصات بيمه شده در آن درج شده باشد.
  • گزارش نيروي انتظامي و يا پزشكي قانوني ( برگه معاينه جسد و نظر نهايي پزشكي قانوني مبني بر تعيين نهايي علت فوت ) درصورت حوادث خاص مانند: قتل- خودكشي- مسوميت و موارد فوت مشكوك )

   

  مدارك مورد نياز درصورت نقص عضو كلي وجزئي :
  1-  نامه بيمه گذار مبني بر وقوع حادثه براي شده

  2-  گزارش مشروح حادثه كه توسط مراجع ذيصلاح (كلانتري ، پزشك قانوني ، نيروي انتظامي و ...)تهيه شده باشد و يا كارفرما كه در آن مشخصات بيمه شده درج شده باشد.
  3-  در صورت بروز حادثه ناشي از تصادف وسيله نقليه و راننده بودن بيمه شده :گواهينامه رانندگي بيمه شده مرتبط با نوع وسيله نقليه و كروكي تصادف
  4-  كپي صفحه اول شناسنامه و كارت ملي بيمه شده (كپي برابر اصل )
  5-  فيش حقوقي ماه وقوع حادثه و دو ماه قبل از آن(ممهور به مهر شركت بيمه گذار)
  6-  حكم استخدامي و يا قرارداد كاري با بيمه شده مربوط به زمان حادثه(ممهور به مهر شركت بيمه گذار)
  7-  گواهي پزشك معالج مبني بر پايان معالجات و غير قابل علاج بودن عضو يا اعضاء حادثه ديده بيمه شده و تعيين عوارض باقيمانده (اصل گواهي)
  8-  كليه مدارك پزشكي –بيمارستاني به غير از صورت حساب و فاكتور ها ( شامل برگه پذيرش - شرح حال اوليه – خلاصه پرونده و شرح عمل ) كه بيمه شده بلافاصله پس از وقوع حادثه در آن مركز درماني بستري شده باشد.

  9-  راديو گرافيهاي عضو اسيب ديده قبل و بعد از درمان
  10- در صورتي كه قرارداد هزينه هاي پزشكي را نيز تحت پوشش قرار دهد ، اصل كليه فاكتور ها و صورت حساب بيمارستاني داراي مهر و تاريخ

   


     در صورت بروز هزينه هاي پزشكي ناشي از حادثه( درصورتيكه در بيمه نامه عمر و حوادث گروهي پوشش هزينه پزشكي خريداري شده باشد)  

         1- گزارش حادثه درصورتيكه در محيط كار باشسد تكميل فرم گزارش حادثه توسط كارفرما

       2- اصل مدارك پرداخت هزينه هاي انجام شده .

       3- گزارش پزشك معالج مبني بر علت حادثه و ميزان صدمه وارده.

      4- در صورت بروز هزينه هاي پزشكي ناشي از تصادف وسيله نقليه و راننده بودن بيمه شده: گواهينامه رانندگي بيمه شده مرتبط با نوع وسيله نقليه.

       5- كپي شناسنامه بيمه شده .

       6- آخرين حكم كارگزيني

       7- فيش حقوق بيمه شده
   

  اعلام شماره حساب شبا شركت بيمه گذار جهت پرداخت غرامت فوت با نامه كتبي و در سر برگ شركت بيمه گذار

  اعلام شماره حساب شخص بيمه شده جهت پرداخت خسارت نقص عضو و هزينه پزشكي به همراه كپي برابر اصل صفحه اول دفتر چه حساب داراي شماره شبا جهت تسريع درپرداخت خسارت

   ساير مدارك تكميلي در صورت نياز به  اطلاع خواهد رسيد 
   


  5.2.0.0
  V5.2.0.0