پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 28 شهريور 1398

  بيمه درمان

  نحوه محاسبه هزينه درمان :

  هزينه هاي درماني با توجه به تعهدات ارائه شده توسط بيمه گر در هر بيمه نامه و با كسر فرانشيز مندرج در قرارداد و بر اساس اعمال تعرفه مورد عمل بيمه گر قابل پرداخت خواهد بود .


  الف ) خدمات تشخيصي:

   مانند: سونوگرافي ، اسكن ، آندوسكوپي ، تست ورزش نوارعصب عضله

  1-      اصل فاكتور يا صورتحساب ( كپي برابر اصل يا المثني غير قابل پرداخت است )

  2-      دستور پزشك معالج ( در صورتيكه بيمه شده از دفترچه بيمه استفاده نكرده باشد )

  3-      كپي گزارش ( جواب )‌سونوگرافي ، MRI ،آندوسكوپي و. . .

  ب) جراحي هاي مجاز سرپائي ، ليزرتراپي و شكستگي ها :

  1-      اصل گواهي پزشك مبني برنوع صدمه محل آن نوع درمان انجام شده و مبلغ پرداخت شده با ذكرنام بيمار و تاريخ مراجعه

  2-      عكس راديو گرافي در مورد شكستگي ها

  ج) هزينه هاي بيمارستاني :

   الف ) بيمارستانهاي خصوصي

  1-      اصل صورتحساب بيمارستان با مهروامضاء حسابداري (مالي) وگواهي مبلغ پرداخت شده توسط بيمار

  2-      اصل كليه مدارك بيمارستاني مانندشرح عمل جراحي ،گواهي بيهوشي ،گواهي ويزيت ها ،نسخ دارويي

  آزمايشگاه و...(درصورتيكه بيمه شده به بيمارستان طرف قرارداد با بيمه گراول مراجعه كرده باشد به عبارت

  ديگرازدفترچه بيمه خودبراي بستري استفاده كرده باشد كپي برابراصل اين مدارك قابل قبول مي باشد)

   ب ) بيمارستانهاي دولتي

      1-  اصل صورتحساب بيمارستان ممهور به مهرحسابداري وگواهي مبلغ پرداختي توسط بيمار

      2- كپي خلاصه پرونده يا شرح عمل

  تبصره : در صورتيكه بيمه شده به بيمارستانهاي خصوصي غير طرف قرارداد با سازمانهاي بيمه گر پايه مراجعه كرده و تمايل داشته باشد سهم اين سازمانها (تامين اجتماعي ، خدمات درماني ، ارتش) را دريافت كند ابتدا بايد مدارك بيمارستاني را به سازمانهاي ذكر شده ارائه داده درنهايت كپي برابر اصل مدارك به همراه كپي چك صادر شده رابه اين شركت ارسال نمايد . بديهي است درصورت ارسال مدارك بيمارستاني به اين شركت و صدور چك بازپس گرفتن مدارك جهت ارائه به سازمانهاي بيمه گرپايه امكان پذيرنمي باشد.

  ............................................................................................................................................................................

  مدارك لازم جهت صدور معرفي نامه بيمارستاني جهت بيمه شدگان :

  1.معرفي نامه شركت بيمه گذار مبني بر اشتغال بيمه شد

  2.نسخه پزشك متخصص مبني بر بستري شدن در بيمارستانهاي طرف قرارداد با ذكر علت بستري

  3.كپي كارت درمان تكميلي و دفترچه بيمه

  4.كپي صفحه اول و دوم شناسنامه (فقط جهت هزينه زايمان)


  5.4.2.0
  V5.4.2.0