پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 5 مهر 1399

  داروخانه شهرستان
  جستجوي داروخانه در شهرستان:
  شهر : 
  نام داروخانه :  
  نشاني :        


  شهرنام داروخانهنشانيشماره تماسمشاهده جزییات
      از  13  
  آستارادكتر علی صادقی حریریخيابان حكيم نظامي5228600-0182
  آستانه اشرفيهداروخانه قدس آستانه اشرفيه -خيابان شهيد بهشتي 013-42122633
  آملشبانه روزی دكتر اسدیميدان 17 شهريور222599-0121
  آملدکتر حسینیانسبزه ميدان – داروخانه شبانه روزي دكتر حسينيان2222212-0121
  اراكشبانه روزی امیركبیرخيابان امام خميني – جنب بانك پارسيان 2241941-0861
  اراكداروخانه خانم دکتر رجبیانخيابان هپكو-روبروي خيابان امام حسين (ع)3139249-0861
  اراكداروخانه امام رضاخيابان شهيد بهشتي- بعد از امام زاده-روبروي ساختمان پزشكان رازي2215831-0861
  اراكداروخانه دکتر هانیه عظیمیخيابان شهيد بهشتي- پلاك 6292223315-0861
  اراكداروحانه مهر اراکاراك- خيابان شهيد بهشتي-ساختمان بزرگمهر32249076-0861
  اردبيلامام رضا(ع)ميدان ورزش-درمانگاه امام رضا(ع) 2232572-0451
  اردبيلشیخ صفیخيابن سرچشمه – كوچه شمس – داروخانه شيخ صفي2232030-0451
  اردبيلاحسانخيابان شيخ صفي2253622-0451
  اردبيلداروخانه صالح احدیسرچشمه-اول كوچه معصومين2234034-0451
  اردبيلداروخانه شبانه روزی مادر اردبیلاردبيل- خيابان حافظ-جنب درمانگاه شبانه روزي رضوان7731393-0451
  اروميهدكتر طاهریخيابان شهيد بهشتي -نرسيده به استادان - جنب درمانگاه حكيم3472721-0441

   

   

  V5.4.2.0