چهارشنبه, 26 دی 1397
  راهنمای دریافت خسارت بيمه حوادث انفرادي

  بيمه گذار /بيمه شده محترم

  خواهشمند است در صورت  وقوع حادثه يا خسارات در مدت بيمه نامه ناشي از خطرات تحت پوشش بيمه نامه  مدارك ذيل را با توجه به نوع خسارت وارده (فوت ، نقص عضو و هزينه هاي پزشكي ) جهت تشكيل پرونده و پرداخت خسارت  ظرف مدت 10 روز به نمايندگي يا واحدهاي صدور شركت بيمه پارسيان ارسال فرماييد .

   
   

   

  درصورت فوت بيمه شده:

  1-    شناسنامه باطل شده بيمه شده متوفي (تصوير برابر اصل شده)

  2-     گواهي فوت (ارائه شده از سوي پزشكي قانوني – مركز درماني و يا پزشك تائيد كننده فوت بيمه شده)

  3-    گواهي وفات ( صادره توسط اداره ثبت و احوال)

  4-    جواز دفن

  5-   در صورت فوت ناشي از حادثه : گزارش حادثه توسط نيروي انتظامي و مدارك بيمارستاني منجر به فوت

  6-   در صورت فوت ناشي از تصادف وسيله نقليه : الف ) كروكي راهنمائي و رانندگي با قيد مقصر  ب ) در صورت  راننده بودن بيمه شده: گواهينامه رانندگي بيمه شده مرتبط با نوع وسيله نقليه.و كروكي تصادف و مدارك بيمارستاني منجر به فوت

  7-  در صورت فوت در اثر بيماري : كپي برابر اصل كليه مدارك بستري و بيمارستاني منجر به فوت روز حادثه و سوابق بستريهاي  قبلي

  8-    در صورتيكه ذينفع بيمه نامه وراث قانوني بيمه شده باشند برگ انحصار وراثت نامحدود و فتوكپي برابر اصل صفحه اول شناسنامه وراث.

               9-   اصل بيمه نامه حوادث انفرادي
   
   

  درصورت نقص عضو كلي و جزئي: 

        1-  گزارش مشروح حادثه كه توسط مراجع ذيصلاح (كلانتري، پزشك قانوني، نيروي انتظامي و ... )درصورت نبود گزارش مراجع قضائي و وقوع حادثه در منزل شرح كامل حادثه با قيد زمان- مكان و نحوه چگونگي وقوع آن كه به شهادت 3 نفر شاهد و يا مسجد محل برسد  

       2- گواهي پزشك معالج مبني بر پايان معالجات و غير قابل علاج بودن عضو يا اعضاء حادثه ديده بيمه شده و تعيين درصد نقص عضو

        3- در صورت بروز حادثه ناشي از تصادف وسيله نقليه و راننده بودن بيمه شده: گواهينامه رانندگي بيمه شده مرتبط با نوع وسيله نقليه.

         4- كپي شناسنامه بيمه شده

         5- كپي برابر اصل كليه مدارك پزشكي روز حادثه (‌شرح عمل يا بستري – خلاصه پرونده – ريز نسخ داروئي )

           6- راديوگرافي عضو (اعضاي) آسيب ديده مربوط به زمان حادثه و پس از درمان

               7- اصل بيمه نامه حوادث انفرادي
   

   

  در صورت بروز هزينه هاي پزشكي ناشي از حادثه

       1- گزارش حادثه گزارش مشروح حادثه كه توسط مراجع ذيصلاح (كلانتري، پزشك قانوني، نيروي انتظامي و ... ) درصورت نبود گزارش مراجع قضائي و وقوع حادثه در منزل شرح كامل حادثه با قيد زمان- مكان و نحوه چگونگي وقوع آن كه به شهادت 3 نفر شاهد و يا مسجد محل برسد  درصورت نبود گزارش

      2- اصل مدارك پرداخت هزينه هاي انجام شده( اصل صورتحساب بستري – اصل نسخ داروئي و ...به همراه كپي شرح عمل و خلاصه پرونده ) .

       3-  گزارش پزشك معالج مبني بر علت حادثه و ميزان صدمه وارده.

       4- در صورت بروز هزينه هاي پزشكي ناشي از تصادف وسيله نقليه و راننده بودن بيمه شده: گواهينامه رانندگي بيمه شده مرتبط با نوع وسيله نقليه.

       5-  كپي شناسنامه بيمه شده .

       6- اصل بيمه نامه حوادث انفرادي

   

   

  اعلام شماره حساب شبا به همراه كپي برابر اصل صفحه اول  دفتر چه حساب داراي شماره شبا جهت تسريع درپرداخت خسارت

   ساير مدارك تكميلي در صورت نياز به  اطلاع خواهد رسيد

   

   
   
   
   

  5.2.0.0
  V5.2.0.0