پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سه‌شنبه, 1 مرداد 1398
خدمات درمانی

الف) دريافت خدمات درماني بستري در بيمارستانهاي طرف قرارداد بيمه پارسيان:
بيمه پارسيان جهت تسهيل در دريافت خدمات درماني با بيمارستانهايي در سطح كشور قرار منعقد نموده است. ( اسامی تمام مراکز درمانی در سايـت شرکت بيمه پارسيان به تفکيک تهران و شهرستانها درج شده است )جهت دريافت معرفي نامه بستري در بيمارستان به شرح زير اقدام فرماييد :


ب) دريافت خدمات درماني بستري در بيمارستانهاي غير طرف قرارداد بيمه پارسيان:
در صورتي كه از بيمارستانهاي غير طرف قرارداد بيمه پارسيان خدمات درماني دريافت نمائيد جهت دريافت هزينه هاي خود به شرح زير اقدام فرماييد :


هزينه هاي زير خارج از تعهدات اين بيمه نامه مي باشد:
1- زايمان اعم از طبيعي و سزارين
2- سقط جنين
3- كليه هزينه هاي سرپايي
4- رفع عيوب انكساري چشم (نظير جراحي ليزيك)
5- هزينه هاي مربوط به معلوليت ذهني و از كار افتادگي كلي
6- بيماريهاي رواني سايكوتيك (جنون)
7- اعمال جراحي به منظور زيبايي (مگر ناشي از حادثه در طي مدت بيمه)
8- جراحي فك (مگر در موارد شكستگي فك و تومور فك)
9- جراحي لثه و دندانپزشكي
10- درمان نازايي و ناباروري (لقاح مصنوعي )‌و عقيم سازي
11- هزينه اتاق خصوصي و همراه بيمار بستري شده در بيمارستان
12- بيماريهاي مادرزادي
13- خودكشي و اعمال مجرمانه
14- ترك اعتياد
15- عمل جراحی مربوط به درمان چاقی
16- عمل انحراف بينی


5.3.4.0
V5.3.4.0