يکشنبه, 26 فروردين 1403
 
بيمارستان های تهران

   نام مركز درماني:  سوم شعبان
    
  شماره تماس:  13 - 12 - 33129111 - 021
    نشاني:  تهران - ميدان قيام - پل ري - خيابان شهيد رضوي

6.1.7.0
V6.1.7.0