يکشنبه, 26 فروردين 1403
 
بيمارستان های تهران

   نام مركز درماني:  هاجر(س)
    
  شماره تماس:  88710294 - 021
    نشاني:  تهران - تقاطع خيابان وليعصر(عج) و خيابان شهيد بهشتي

6.1.7.0
V6.1.7.0