شنبه, 23 تير 1403
 
بيمارستان های تهران

   نام مركز درماني:  شهید شوریده
    
  شماره تماس:  66956763 - 021
    نشاني:  تهران - خيابان پاستور - جنب نهاد رياست جمهوري

6.1.7.0
V6.1.7.0