دوشنبه, 13 آذر 1402
  • ساعت : ۰۹:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ 
  • تعداد بازدید : 966
با مشاركت بیمه پارسیان زنگ بیمه در شهر بندرانزلی به صدا در آمد

با مشارکت بیمه پارسیان زنگ بیمه در شهر بندرانزلی به صدا در آمد

همزمـان بـا آغـاز آیین ملـی "زنگ بیمـه" در مدارس کشـور، بیمـه پارسـیان در مـدارس اسـتان گیلان، شهر بندر انزلی زنـگ بیمـه را بـه صـدا در آورد.

براساس این گزارش، بیمه پارسیان در راستای توسعه و ترویج فرهنگ بیمه در جامعه به ویژه فرهنـگ سـازی از مقاطـع پایـه تحصیلـی به عنوان سفیران بیمه با همکاری بیمه مرکزی ج.ا.ا، مراسم زنگ بیمه را در شهرستان بندرانزلی برگزار کرد.

براساس این گزارش، در این مراسـم که با حضور جمعی از مسئولان شهرستان بندرانزلی و همچنین جمعی از همکاران بیمه پارسیان در "دبستان کودک شاد" این شهرستان برگزار شد، خلاصه ای از هدف برگزاری زنگ بیمه و اهمیت بیمـه در زندگـی برای حاضرین مطرح شد. همچنین مفاهیم بیمه و معرفـی انـواع بیمـه و مزایـای بیمه هـای عمر و سـرمایه گذاری از موضوعات دیگری بود که به آن پرداخته شد تا دانـش آمـوزان بتواننـد نقش بسـزایی در توسعه فرهنگ بیمه و متقاعد کـردن والدیـن خـود جهـت خریـد بیمـه نامه هـا و سـرمایه گـذاری در ایـن صنعت ایفـا نمایند.

در پایـان بـا توجه به اهمیـت آموزش بیمـه، کتاب داسـتان "روزهایی کـه ابری بـود، حادثه هاش رنگی بـود" بـا موضـوع بیمـه به همراه هدایایی در بیـن دانش آمـوزان توزیع شـد تـا آن ها را بیشـتر بـا مفهوم بیمه آشـنا سـازد.

 img_0037.jpg   img_0217.jpg.

امتیاز :  ۴.۶۷ |  مجموع :  ۳

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0