چهارشنبه, 10 خرداد 1402

  اقداماتی که باید در هنگام وقوع خسارت به مورد بیمه تمام خطر نصب و پيمانكاران از طرف بیمه گذار انجام شود:

  1-در مهلت مقرر در شرایط عمومی بیمه نامه مهندسی، بیمه گر را از وقوع حادثه مطلع سازد.

  2-در صورت امکان نوع خسارت و براورد تقریبی را اعلام دارد.

  3-هماهنگی لازم جهت بازدید کارشناس بیمه گر به عمل آید.

  4- صورتجلسه خسارت بعد از بازدید کارشناس در محل تهیه و امضاء گردد.

  5-مدارك تكميلی پرونده خسارت از قبيل صورت وضعيت تاييد شده قبل و بعد از خسارت، فهرست بها و نظاير آن را در اختيار بيمه‌گر قرار دهد.  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0