شنبه, 2 تير 1403

  بيمه گزار محترم

  - مهلت اعلام خسارت در صورت فوت و نقص عضو ، حداكثر 30 روز از تاريخ وقوع حادثه و يا فوت و همچنين ارسال مدارک از طريق دبيرخانه می باشد.( اعلام خسارت از طريق فكس و يا اتوماسيون اداری صرفاً جنبه اطلاع رسانی دارد و تا ارسال مدارک اقدامی از طرف واحد خسارت نخواهد داشت)
  - در مورد خسارتهای نقص عضو و از كا افتادگی دائم تعيين ميزان نقص عضو پس از گذشت حد اقل شش ماه از تاريخ حادثه امكان پذير ميباشد . لذا لازم است تا بيمه شده پس از انجام فيزيوتراپی و پايان اقدامات درمانی جهت تعيين درصد نقص عضو اقدام نمايد.

   


         راهنمای درخواست خسارت بیمه عمر و  بیمه حوادث گروهی

  درصورت فوت بيمه شده:

  1-    نامه بيمه گزار مبنی بر اعلام فوت بيمه شده

  2-     كپی تمام صفحات شناسنامه باطل شده و كارت ملی متوفی (كپی برابر اصل )

  3-    فيش حقوقی زمان فوت و دو ماه قبل از آن (ممهور به مهر شركت بيمه گزار)

  4-    حكم استخدامی و يا قرارداد كاری بيمه شده در سال وقوع حادثه (ممهور به مهر شركت بيمه گزار)

  5-   جواز دفن و گواهی فوت صادره توسط پزشک و يا پزشكی قانونی (كپی برابر اصل)

  6- گواهی وفات صادره از ثبت احوال (كپی برابر اصل)

  7- كليه مدارک بستری و بيمارستانی به غير از صورتحساب و فاكتورهای درمانی (شامل برگه پذيرش و شرح حال اوليه – برگه خلاصه پرونده – برگه شرح عمل ) كه بيمه شده قبل از فوت در آن مركز درمانی تحت معالجه قرار گرفته است


  درصورت فوت بيمه شده بر اثر بيماری:
  • سابقه پوشش بيمه ای سال گذشته بيمه شده نزد ديگر شركت های بيمه ای درصورتيكه بيمه شده اولين سال بيمه ای را با شركت بيمه پارسيان داشته باشد. (ممهور به مهر شركت بيمه گر قبلي)

  در صورت فوت بيمه شده بر اثر حادثه:
  • كپی برابر اصل گواهينامه متناسب با وسيله نقليه (در صورتی كه بيمه شده هدايت وسيله نقليه را در زمان حادثه بر عهده داشته است )
  • كپی برابر اصل كروكی و گزارش راهنمايی و رانندگی ( در صورت فوت بيمه شده به دنبال حادثه رانندگی ) كه مشخصات بيمه شده در آن درج شده باشد.
  • گزارش نيروی انتظامی و يا پزشكی قانونی (برگه معاينه جسد و نظر نهايی پزشكی قانوني مبنی بر تعيين نهايی علت فوت) درصورت حوادث خاص مانند: قتل- خودكشی - مسوميت و موارد فوت مشكوک)

   

  مدارک مورد نياز درصورت نقص عضو كلی وجزئی :
  1-  نامه بيمه گزار مبنی بر وقوع حادثه برای شده

  2-  گزارش مشروح حادثه كه توسط مراجع ذيصلاح (كلانتری ، پزشك قانونی ، نيروی انتظامی و ...) تهيه شده باشد و يا كارفرما كه در آن مشخصات بيمه شده درج شده باشد.
  3-  در صورت بروز حادثه ناشی از تصادف وسيله نقليه و راننده بودن بيمه شده :گواهينامه رانندگی بيمه شده مرتبط با نوع وسيله نقليه و كروكی تصادف
  4-  كپی صفحه اول شناسنامه و كارت ملی بيمه شده (كپی برابر اصل )
  5-  فيش حقوقی ماه وقوع حادثه و دو ماه قبل از آن (ممهور به مهر شركت بيمه گزار)
  6-  حكم استخدامی و يا قرارداد كاری با بيمه شده مربوط به زمان حادثه (ممهور به مهر شركت بيمه گزار)
  7-  گواهی پزشک معالج مبنی بر پايان معالجات و غير قابل علاج بودن عضو يا اعضاء حادثه ديده بيمه شده و تعيين عوارض باقيمانده (اصل گواهی)
  8-  كليه مدارک پزشكی –بيمارستانی به غير از صورت حساب و فاكتور ها (شامل برگه پذيرش - شرح حال اوليه – خلاصه پرونده و شرح عمل) كه بيمه شده بلافاصله پس از وقوع حادثه در آن مركز درمانی بستری شده باشد.

  9-  راديو گرافيهای عضو آسيب ديده قبل و بعد از درمان
  10- در صورتی كه قرارداد هزينه های پزشكی را نيز تحت پوشش قرار دهد، اصل كليه فاكتور ها و صورت حساب بيمارستانی دارای مهر و تاريخ

   


     در صورت بروز هزينه های پزشكی ناشی از حادثه (درصورتيكه در بيمه نامه عمر و حوادث گروهی پوشش هزينه پزشكی خريداری شده باشد)  

         1- گزارش حادثه درصورتيكه در محيط كار باشد تكميل فرم گزارش حادثه توسط كارفرما

       2- اصل مدارک پرداخت هزينه های انجام شده .

       3- گزارش پزشک معالج مبنی بر علت حادثه و ميزان صدمه وارده.

      4- در صورت بروز هزينه های پزشكی ناشی از تصادف وسيله نقليه و راننده بودن بيمه شده: گواهينامه رانندگی بيمه شده مرتبط با نوع وسيله نقليه.

       5- كپی شناسنامه بيمه شده .

       6- آخرين حكم كارگزينی

   7- فيش حقوق بيمه شده
   

  اعلام شماره حساب شبا شركت بيمه گزار جهت پرداخت غرامت فوت با نامه كتبی و در سر برگ شركت بيمه گزار

  اعلام شماره حساب شخص بيمه شده جهت پرداخت خسارت نقص عضو و هزينه پزشكی به همراه كپی برابر اصل صفحه اول دفتر چه حساب دارای شماره شبا جهت تسريع در پرداخت خسارت

   ساير مدارك تكميلی در صورت نياز به  اطلاع خواهد رسيد 
   


  6.1.7.0
  گروه دورانV6.1.7.0