شنبه, 23 تير 1403
 « مراكز درماني تهران »                             
                             
بيمارستان هاي تهران                       فيزيوتراپي هاي تهران    
                             
آزمايشگاه هاي تهران                       تصويربرداري هاي تهران    
                             
داروخانه هاي تهران                       راديولوژي هاي تهران    
                             
مراكز جراحي محدود تهران                       درمانگاه هاي تهران    
                             
دندان پزشكي هاي تهران                       چشم پزشكي هاي تهران    
                             
مراکز آنکولوژی تهران                       عینــک ســازی‌ها تهران    
                             
معاینات پزشکی                       سمعک    
                             
مراکز توانبخشی                            

 

 «مراكز درماني شهرستان »                    
                     
بيمارستان هاي شهرستان                   فيزيوتراپي هاي شهرستان
                     
آزمايشگاه هاي شهرستان                   تصويربرداري هاي شهرستان
                     
داروخانه هاي شهرستان                   راديولوژي هاي شهرستان
                     
مراكز جراحي محدود شهرستان                   درمانگاه هاي شهرستان
                     
دندان پزشكي هاي شهرستان                   چشم پزشكي هاي شهرستان
                     
مراکز آنکولوژی شهرستان                    عینــک ســازی‌ها شهرستان
                     
معاینات پزشکی                   سمعک
                     
مراکز توانبخشی                    
6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0