شنبه, 23 تير 1403


  اصل حسن نيت
  طبق اصول بيمه‌‌گري بيمه‌گذار و بيمه شده مكلف ‌اند در پاسخ به پرسش‌هاي بيمه‌گر با رعايت دقت و صداقت كليه اطلاعات را در اختيار بيمه‌گر قرار دهند، اگر بيمه‌گذار عمداً،‌از اظهار مطلبي خودداري كند و يا عمداً برخلاف واقع مطلبي را اظهار نمايد و مطالب اظهار نشده يا اظهارات خلاف واقع طوري باشد كه موضوع خطر را تغيير داده و يا از اهميت آن در نظر بيمه‌گر بكاهد بيمه نامه فسخ خواهد شد.
  چنانچه معلوم گردد هر يك از بيمه‌شدگان در پاسخ به پرسش‌هاي بيمه‌گر با بيمه‌گذار عمداً از اظهار مطلبي خودداري كرده و اظهارات خلاف واقع نموده نام وي و افراد خانواده ايشان از ليست بيمه‌شدگان قرارداد حذف و تعهد استرداد خساراتي خواهد بود كه از ابتداي قرارداد دريافت كرده‌است.

   

   

  6.1.7.0
  گروه دورانV6.1.7.0