پنج‌شنبه, 17 آذر 1401
پذيره‌نويسي - افزايش سرمايه

آگهي پذيره‌نويسي افزايش سرمايه

شرکت بيمه پارسيان (سهامي عام)

ثبت شده به شماره 200722 و شناسه ملي 10102424818

 

به اطلاع مي‌ر‌ساند به استناد مصوبه مجمع عمومي فوق العاده شرکت بيمه پارسيان سهامي عام ، مورخ 1401/12/03 و جلسه هیئت مدیره 1401/06/19 و مجوز شماره 072-014/893509 مورخ 1401/06/06 سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شمارة 1401/402/83542 مورخ 01401/06/05 بيمه مرکزي ج.ا.ا ، مقرر گرديد سرماية شرکت از طريق صدور سهام جديد از مبلغ 12،000،000،000،000 ريال به مبلغ 13،000،000،000،000 ريال ، منقسم به 13،000،000،000 سهم 1،000 ريالي به شرح زير افزايش يابد:

1) سرمايه فعلي شرکت: 12،000،000،000،000 ريال

2) مبلغ افزايش سرمايه: 1،000،000،000،000 ريال

3) مبلغ سرمايه پس از افزايش: 13،000،000،000،000 ريال

4) ارزش اسمي هر سهم: 1،000 ريال

5) تعداد سهام عرضه شده: 1،000،000،000 سهم

6) نوع سهم: عادي با نام

7) محل افزايش سرمايه: افزايش سرمايه شرکت از محل و به تفکيک زير انجام خواهد شد :

1،000،000،000،000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدي،

8) موضوع افزايش سرمايه: اصلاح ساختار مالی .

9) به هر صاحب سهم، در ازاي هر 100 سهم متعلقه در تاريخ 1401/06/19 تعداد 8 حق‌تقدم خريد سهم جديد تعلق مي‌گيرد. بديهي است تعداد دقيق سهام و حق ­تقدم­ هاي متعلقه هر سهم در گواهينامة حق­ تقدم محاسبه و به سهامداران اعلام خواهد شد.

10) سهامداراني که ظرف مدت هفت روز از تاريخ انتشار آگهي به علت تغيير آدرس و يا به هر دليل، گواهينامه حق‌تقدم خود را دريافت ننمايند، مي‌توانند جهت دريافت گواهينامه مربوطه به آدرس مندرج در بند 12 اين آگهي مراجعه نمايند.

11) مهلت استفاده از حق‌تقدم در خريد سهام جديد، 60 روز از تاريخ انتشار اين آگهي مي‌باشد.

12) سهامداران محترمي که تمايل به استفاده از حق تقدم خود دارند، حسب مورد بايد بر اساس موارد بيان شده زير اقدام نمايند:

· سهامداراني که به موجب گواهي حق‌تقدم خريد سهام جديد، فاقد مطالبات بوده و يا مطالبات آنان، بهاي سهام جديد را تأمين نمي‌‌کند، مي‌بايست ظرف مهلت مقرر بهاي سهام يا مابه‌التفاوت آن را از طریق شناسه پرداخت که شامل کد ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی می باشد ، به حساب شمارة 47000949797608  اين شرکت نزد بانک پارسیان شعبه خیابان آفریقا- نبش سپیدار کد 1260/3 واريز و رسيد بانکي مربوطه را به انضمام گواهينامه حق‌تقدم خريد سهام جديد، ظرف مهلت استفاده از حق‌تقدم، با پست سفارشي به نشاني تهران- خيابان وليعصر- بالاتر از بلوار ميرداماد - خيابان قباديان - پلاک 22 اداره سهام شرکت بيمه پارسيان - کد پستي 1969633431 ارسال نموده و یا مدارک را به آدرس  تهران- خيابان وليعصر- بالاتر از بلوار ميرداماد - خيابان قباديان - پلاک 22 اداره سهام شرکت بيمه پارسيان - کد پستي 1969633431 تحويل و رسيد دريافت نمايند.

· سهامداراني که به موجب گواهينامه حق‌تقدم خريد سهام جديد، داراي مطالبات به ميزان بهاي سهام جديد مي‌باشند، مي‌بايست ظرف مهلت مقرر ضمن تکميل گواهي حق‌تقدم، مبني بر اعلام موافقت با تبديل مطالبات به سرمايه، مراتب را با پست سفارشي به نشاني تهران- خيابان وليعصر- بالاتر از بلوار ميرداماد - خيابان قباديان - پلاک 22 اداره سهام شرکت بيمه پارسيان - کد پستي 1969633431 ارسال نموده و یا مدارک را به آدرس  تهران- خيابان وليعصر- بالاتر از بلوار ميرداماد - خيابان قباديان - پلاک 22-اداره سهام شرکت بيمه پارسيان - کد پستي 1969633431 تحويل و رسيد دريافت نمايند.

           تذکر : عدم ارسال مستندات یاد شده یا عدم واریز بهای اسمی ،  به منزله عدم استفاده از حق تقدم می باشد .

13) در صورت عدم تمايل به مشارکت در افزايش سرمايه، سهامداران مي‌توانند در مهلت تعيين شده براي پذيره‌نويسي نسبت به واگذاري حق‌تقدم خود از طريق بورس اوراق بهادار تهران اقدام نمايند. با توجه به قابليت معامله مکرر حق‌تقدم خريد سهام شرکت، خريداران نهايي مي‌بايست قبل از پايان مهلت پذيره‌نويسي نسبت به واريز بهاي سهام جديد و ارسال مستندات به شرح بند 12 اقدام نمایند . بدیهی است در صورت عدم ارسال مستندات یاد شده و یا عدم واريز بهاي اسمي، سهام جديد به آنها تعلق نخواهد گرفت.

14) حق‌تقدم سهامداراني که در مهلت مقرر از حق تقدم خود استفاده ننموده اند و همچنين پاره سهم هاي ايجاد شده ، توسط شرکت از طريق بورس اوراق بهادار تهران عرضه و مبلغ حاصل از فروش پس از کسر هزينه ها و کارمزد متعلقه به حساب بستانکاري سهامداران منظور خواهد شد.

نکات مهم:

- مسئوليت صحت و قابليت اتکاي اطلاعات آگهي پذيره‌نويسي بر عهدة ناشر است.

- ناشر، شرکت تأمين سرمايه، حسابرس، ارزش­يابان و مشاوران حقوقي ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمايه‌گذاراني هستند که در اثر قصور، تقصير، تخلف و يا به دليل ارائة اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضة اوليه که ناشي از فعل يا ترک فعل آن­ها باشد، متضرر گرديده‌اند.

- ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات قانوني و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافيت اطلاعاتي بوده و به منزلة تأييد مزايا، تضمين سودآوري ويا توصيه و سفارشي درمورد شرکت‌ها يا طرح‌هاي مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمي‌باشد.

- با توجه به زمان برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانة شرکت، اين افزايش سرمايه تا تاريخ برگزاري مجمع نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت خواهد رسيد.

- ساير افرادي که تمايل به خريد حق‌تقدم عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران را دارند جهت کسب اطلاعات بيشتر در خصوص فعاليت شرکت، مي‌توانند به سايت اينترنتي شركت به آدرس www.parsianinsurance.ir مراجعه و يا با شماره تلفن 8259-021  تماس حاصل نمايند.

- گزارش توجيهي هيئت مديره در خصوص افزايش سرمايه، گزارش بازرس قانوني در اين خصوص و همچنين بيانيه ثبت سهام جديد در سايت اينترنتي شرکت به آدرس www.parsianinsurance.ir و سيستم جامع اطلاع رساني ناشران به آدرس www.Codal.ir  در دسترس مي‌باشد.

 

                                                                                                                               هیأت مدیره شرکت بیمه پارسیان

آگهی درج شده در روزنامه اطلاعات

دانلود


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0