دوشنبه, 23 فروردين 1400
نمايندگان استان كهگيلويه و بويراحمد
جستجوي نمايندگان در استان كهگيلويه و بويراحمد
كد نمايندگي : 
نام و نام خانوادگي :     


كد نمايندگينام و نام خانوادگينام شهرشماره تماسکد شهرنشانيمشاهده جزییات
592010احمد درايشياسوج(بويراحمد)33454360741ياسوج،خيابان استاد مطهري،مجتمع پرديس،طبقه سوم،كد پستي 7591711979
592050اكرم ملك زادهگچساران(دوگنبدان)22222970742گچساران،خيابان پرويزي،كد پستي 7581648989
503108نجمه اله دادییاسوج33231873074ياسوج، بلوارچمران، نبش کوچه بنفشه
503121سعید فریدونییاسوج07432231049ياسوج، خيابان مطهري، مجتمع تجاري گلها
503350امین طالبیگچساران07432227410گچساران، بلوار وليعصر، جنب بانک رفاه مرکزي، طبقه1، کدپستي7581631373
503368فانوس پیلتنیاسوج07433224904ياسوج، بلوار ابوذر، نبش ابوذر3، کدپستي7591941665
503522مریم خانزادهگچساران07432326720گچساران، خیابان کارکنان، نبش فرعی 13 شمالی، کد پستی 7581799685
503887فرزانه مثنوییاسوج07433235600ياسوج، خيابان پاسدران، روبروي گلستان4، کدپستي7591843583

گروه دورانV6.0.5.0