دوشنبه, 31 ارديبهشت 1403
ارایه پیشنهاد
  فرم ارایه پیشنهاد  PI-N300-FR-001/00
  
    1403/02/31    
  نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده/سرگروه:        
  پست سازمانی:        
  واحد سازمانی:        
  شماره تماس:        
  اسامی همکار(ان) در ارایه پیشنهاد گروهی:        
  
  شرح مسأله (وضعیت موجود):        
  راه کار پیشنهادی:        
  مزایا ومنافع قابل دستیابی:        
  فایل همراه(PDF,WORD,JPG,RAR,ZIP)  
      
  کد امنیتی:  
...
 
      
  ارسال فرم

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0