دوشنبه, 23 فروردين 1400
اطلاعیه

بیمه گذار محترم

بدینوسیله به استحضار می رساند طبق بخشنامه بیمه مرکزی، تمدید بیمه نامه آتش سوزی غیرصنعتی منوط به ثبت کدپستی محل مورد بیمه در سامانه جامع انبار ها می باشد لذا خواهشمند است جهت ایجاد امکان تمدید بیمه نامه، در اسرع وقت نسبت به ثبت کدپستی محل مورد بیمه در سامانه جامع انبار ها به آدرس ذیل اقدام نمایید.

www.nwms.ir


گروه دورانV6.0.5.0