دوشنبه, 4 مهر 1401
فرم تكميل اطلاعات سهامداران حقوقی
  شماره سهامدار:    تعداد سهام:  
  كد بورس:    شماره اقتصادي:  
  نام شركت:    شماره ثبت:  
  محل ثبت:    تاريخ ثبت:  
  پست الكترونيك شركت:     تلفن:  
  نشاني:    كدپستي:  
بدين وسيله صحت كليه اطلاعات وارد شده را تاييد نموده و مسئوليت هرگونه اشتباه در اطلاعات ثبت شده بر عهده اينجانب مي باشد. 
  ارسال

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0